დასრულებული პროექტები

 • "შავი ზღვის ბიომრვალფეროვნების პრობლემების გადაჭრაში საზოგადოების ჩართვის პროექტი", ტაცისის შავი ზღვის პროექტი;
 • "ადგილობრივი ინიციატივების სტიმულირება – ადგილობრივი დღისწესრიგი 21-ის შემუშავება" – აშშ-ს საელჩოს დემოკრატიული ფონდი, 2002 წელი;
 •  "ძლიერი თემი –ძლიერი რეგიონი- ძლიერი ქვეყანა", ქეა საერთაშორისო კავკასიაში, 2003 წელი;
 • "კოლხეთის ეროვნული პარკის რესურსების კვლევა", მსოფლიო ბანკის სანაპირო ზოლის ინტეგრირებული მართვის პროექტი; 2004 წელი;
 • ადგილობრივი თემებისა და ფიზიკური პირების სოციალურ-ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი უფლებების დაცვა საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლში; ევროგაერთიანების დელეგაცია; 2005 წელი
 • "აჭარის რეგიონში უკანონო ხის ჭრის შემცირების მხარდაჭერა" – გაეროს ასოციაცია; 2005 წელი;
 • სოციალურ-ეკონომიკური ფონური ინფორმაციის მოპოვების მიზნით მოსახლეობის გამოკითხვის ჩატარება –  გერმანიის მთავრობის ტექნიკური დახმარების (GTZ) პროგრამა, 2006 წელი.
 • ყულევის ტერმინალის მშენებლობის გამო ცენტრალური კოლხეთის რამსარის საიტის საზღვრების შესაძლო ცვლილებისათვის საკომპენსაციო პაკეტის მომზადება (მოსახლეობის გამოკითხვა, ფოკუს ჯგუფები), 2006 წელი
 • საქართველოში ზუთხისებრთა ოჯახის კონსერვაციის სტატუსის განსაზღვრა – ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი (WWF), 2007 წელი
 • ქმედება შავი ზღვის ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და შენარჩუნებისათვის (ნაკრესი), 2008 წელი
 • ქ. ბათუმში სამედიცინო ნარჩენების მართვის სისტემის სრულყოფა (ქალაქებისათვის ტაცისის საგრანტო სქემის ფარგლებში (TCAS) 2007 წელი
 • აჭარის მაღალმთიანეთში სტიქიური უბედურებების რისკის შემცირების ხელშეწყობა, ოქსფამი/DIPECHO  2010-2013 წელი
 • აჭარის თემებში ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა, აშშ-ს საელჩოს დემოკრატიული ფონდი, 2012 წელი
 • განათლების დონის ამაღლებისა და გაუმჯობესებული მართვის გზით ტყის კონსერვაციის უზრუნველყოფა, პოლონეთის მთავრობის დახმარება, 2010-2012 წლები
 • საზოგადოებრივი სექტორზე ზეგავლენის საუკეთესო პრაქტიკების გაცვლა რეგიონალურ დონეზე, შავი ზღვის ფონდი 2011 წელი
 • შავი ზღვის დაცული ტერიტორიების ქსელის შექმნა, საინტერპრეტქციო მარშრუტების განვითარების მხარდაჭერა EENPI , 2011-2013
 • მდინარე ჭოროხზე გადამფრენი ფრინველების მიგრაციისა და მათი დაკვირვების კვლევის საკონსულტაციო მომსახურება, 2013-2014 წლები